Pokaż więcej

Sevibus Sp. z o.o.
2020

Obowiązek informacyjny RODO

[/vc_column]
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przekazujemy najważniejsze inormacje nt. zmiany zasad gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Świadczenia usług przewozowych w komunikacji pasażerskiej w Gminie Kobierzyce.

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu wykonawców przewozów gminnych (Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241, 53-234 Wrocław, oraz Sevibus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sułowskiej 10, 51-180 Wrocław) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Konsorcjum:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Sevibus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sułowska 10, 51-180 Wrocław)  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000821044, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 8951909151, której kapitał zakładowy wynosi: 1 778 000,00  złotych (dalej zwana „Spółką”).
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (inspektora danych osobowych: Wojciech Olszewski, z którą można skontaktować się telefonicznie: 71 718 89 73 lub poprzez email: iod@sevibus.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu wydruku oraz wydania imiennego biletu okresowego na linie gminne:  812, 852, 852a, 862, 862R, 872, 882, 892, 892a i N62. W tym celu będą przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, numer ewidencyjny i numer biletu.
 4. Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza w celu zawarcia umowy przewozowej oraz wydania na żądanie faktury VAT, następujące dane osobowe:
  1. rodzaj biletu,
  2. trasa (relacja),
  3. nr linii,
  4. numer kursu,
  5. data ważności biletu,
  6. data sprzedaży biletu,
  7. NIP,
  8. REGON
  9. nazwa firmy,
  10. adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 6. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 i 4, będą przechowywane przez okres trwania umowy przewozowej, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorowi komunikacji gminnej – Gminie Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce oraz wystawcom biletów okresowych:
  • Karolina KUBAS prowadząca działalność jako „Fresh Market” nr Z8378,  ul. Konwaliowa 2-4-6,  55-040 Bielany Wrocławskie;
  • P.H.U. Łukasz SUCHECKI prowadzący działalność jako punkt „Lotto” ul. Robotnicza 3, 55-040 Kobierzyce;
  • Oskar BAROS prowadzący działalność jako punkt usługowy „OS-CAR Detailing Studio & Myjnia” z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 211-217,  53-140 Wrocław.
 8. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usługi.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego administratorowi danych osobowych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.

W związku z powyższym zmianie ulega treść (wzór) oświadczenia pasażera który możecie Państwo pobrać również z naszej strony www.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przekazujemy najważniejsze informacje nt. zmiany zasad gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach zadania: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Wisznia Mała”

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora:  Gminy Wrocław (siedziba: plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) informujemy, iż:

 1. Inspektorem ochrony Państwa danych osobowych z ramienia administratora jest: Sebastian Sobecki, tel. 71 777 77 24, e-mail: iod@um.wroc.pl, adres: j.w.;
 2. Podane przez Państwa w trakcie wyrabiania biletów elektronicznych oraz biletów okresowych dane są przetwarzane w celu wydania EM-karty oraz personalizacji elektronicznej karty. W tym celu będą przetwarzane: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), numer karty, nr ewidencyjny;
 3. Podstawą przetwarzania  wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Ponadto Gmina Wrocław przetwarza w celu zawarcia umowy przewozu oraz wydania na żądanie faktury VAT następujące  dane osobowe :
  1. rodzaj biletu;
  2. trasa (relacja);
  3. nr linii;
  4. nr kursu;
  5. data ważności biletu;
  6. data sprzedaży biletu;
  7. NIP;
  8. nazwa firmy;
  9. REGON;
  10.  adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych ww. celach, a po wycofaniu zgody aż do dnia upływu terminu wynikającego z przepisów prawa podatkowego dla udokumentowania sprzedaży biletów.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione operatorowi miejskiej komunikacji na terenie Wrocławia i Gminy Wisznia Mała,
  tj. Sevibus Sp. z o.o. ul. Sułowska 10, 51-180 Wrocław oraz wystawcy EM-karty:  Witold MĄDRY, prowadzący działalność jako sklep „Pod Jeleniem” – pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 50-232 Wrocław.
 7. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usługi.
 8. Pani /Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :
  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie    używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan i/pan przesłać  te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 9. PRAWO WYCOFANIA ZGODY:
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie  oświadczenia w punkcie wydania EM-karty.
 10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

W związku z powyższym zmianie ulega treść (wzór) wniosku o wydanie EM-karty który możecie Państwo pobrać również z naszej strony www.